ظاهر سحر دولتشاهی و علی مصفا در اکران فیلم وارونگی

ظاهر سحر دولتشاهی و علی مصفا در اکران فیلم وارونگی

 

سحر دولتشاهی و علی مصفا بازیگران فیلم وارونگی در اکران این فیلم در پردیس ملت حاضر شدند.

سحر دولتشاهی و علی مصفا در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

اکران فیلم وارونگی با حضور سحر دولتشاهی و علی مصفا در پردیس ملت برگزار شد.

عکس های اختصاصی سیمرغ از چهره و ظاهر علی مصفا و سحر دولتشاهی را در ادامه مشاهده می کنید.

 

سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

 سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

سحر دولتشاهی در پردیس ملت

 سحر دولتشاهی در پردیس ملت

سحر دولتشاهی و علی مصفا در اکران فیلم وارونگی

 سحر دولتشاهی و علی مصفا در اکران فیلم وارونگی

علی مصفا و ستاره حسینی در اکران فیلم وارونگی

علی مصفا و ستاره حسینی در اکران فیلم وارونگی

چهره سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی

 چهره سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی

چهره سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

 چهره سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

سحر دولتشاهی و ستاره حسینی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

 سحر دولتشاهی و ستاره حسینی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

ظاهر سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

ظاهر سحر دولتشاهی در اکران فیلم وارونگی در پردیس ملت

seemorgh.com