حرف های طنز ولی در عین حال عمیق و جدی ژوله در واکنش به یک اسگل!!