ورود زنان عربستانی به استادیوم ورزشی برای نخستین بار! عکس